Skola

Iekšējās kārtības noteikumi

Sporta skolas „Arkādija” iekšējās kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošinām Izglītojamo drošību izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.punkta 5.apakšpunktu.

8. Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas