Iekšējās kārtības noteikumi

Sporta skolas „Arkādija” iekšējās kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošinām Izglītojamo drošību izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.punkta 5.apakšpunktu.

8. Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas

8.1. Nepiederoša persona ir ikviena persona, kuras darba vai mācību-treniņu vieta nav Skola. Ierodoties Skolā nepiederošā persona piesakās pie lietvedības pārziņa, norādot apmeklējuma mērķi.
8.2. Nepiederošas personas, iepriekš piesakoties un norādot risināmo jautājumu, var apmeklēt Skolas darbinieku, vienojoties par abām pusēm pieņemamu tikšanās laiku un vietu.
8.3. Ja nepiederoša persona saskaņojusi savu vizīti ar Skolas darbiniekiem, lietvedības pārzinis var pavadīt nepiederošu personu pie attiecīgā darbinieka.
8.4. Vecāki, aizbildņi, ģimenes locekļi pavada un sagaida Skolas audzēkņus treniņu vietās. Stadionos un sporta manēžā audzēkņus var pavadīt un sagaidīt skatītājiem paredzētajās vietās – tribīnēs.
8.5. Par nepiederošas personas uzturēšanos Skolā atbild darbinieks pie kura šī persona ieradusies.
8.6. Skolas sacensībās vai citos pasākumos pieaicināto personu sastāvu nosaka Skolas administrācija. Par viņu ierašanās un uzturēšanās kārtību atbild pasākuma organizators.

Direktore
R.Irbe