Uzņemšanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 27. panta 9.p. un sporta skolas ,,Arkādija’’ Nolikumu, un atbilstoši sporta skolas īstenotajām sporta izglītības programmām, audzēkņus uzņem sporta veidu apmācības grupās.

1.2. Sporta skolas “Arkādija” mācību-treniņu nodarbībām uzņem visus bērnus, neatkarīgi no dzīves vietas, kuri paši vai bērnu vecāki, vai aizbildņi izteikuši vēlēšanos trenēties sporta skolā. Sporta skolas audzēkņu apmācība notiek līdz 25 gadu vecumam.

1.3. Sporta treniņu nodarbības Sporta skolā “Arkādija” ir bezmaksas. Mācību gads sākas katra gada 1. septembrī. Jaunu grupu komplektēšana notiek no 1.-30. septembrim.

2. Uzņemšanas kārtība

2.1. Audzēkņu uzņemšana sporta skolā “Arkādija” notiek saskaņā ar profesionālās ievirzes sporta izglītības paraugnolikuma noteikumiem grupu komplektēšanā.

2.2. Sporta skolas direktors, pieņemot anketu/iesniegumu par audzēkņa uzņemšanu sporta skolā, nodrošina izglītojamā vecākiem vai aizbildņiem un izglītojamam iespēju iepazīties ar šādiem izglītības iestādes dokumentiem:

2.2.1. reģistrācijas apliecību;

2.2.2. akreditācijas lapu;

2.2.3. sporta skolas Nolikumu;

2.2.4. sporta skolas iekšējās kārtības noteikumiem;

2.2.5. sporta skolas licencētajām sporta veidu programmām;

2.2.6. sporta skolas izglītības programmu akreditācijas lapām.

2.3. Nepieciešamie dokumenti, iestājoties sporta skolā ,,Arkādija’’:

2.3.1. audzēkņa un vecāku vai aizbildņu iesniegums (pēc noteiktas formas);

2.3.2. dzimšanas apliecības vai pases kopija;

2.3.3. ģimenes ārsta vai Sporta medicīnas Valsts aģentūras izziņa par veselības stāvokli;

2.3.4. fotogrāfija.

2.4. Talantīgus audzēkņus, sporta sacensību uzvarētājus, labus rezultātus sasniegušus bērnus un jauniešus atļauts uzņemt mācību- treniņu grupā , neizejot iepriekšējo mācību etapu.

2.5 Pamatojoties uz trenera ieteikumu un audzēkņu iesniegtajiem dokumentiem, direktors izdod rīkojumu par audzēkņa uzņemšanu sporta skolā.